REGULAMIN

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu na fanpage-u https://www.facebook.com/pmpolcar jest Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne POL-CAR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Gorzysława 9, 61-057 Poznań wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000021190 NIP 782 00 73 272 o kapitale zakładowym 2.020.570,00  Złotych,  nazywany dalej „Organizatorem”.
 2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu.
 3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 4. Konkurs Organizowany jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook.
 5. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.
 6. Konkurs rozpocznie się w dniu 15.06.2023 r. o godzinie 10:00 i potrwa do dnia 22.06.2023 do godziny 14:00 .

WARUNKI I ZASADY KONKURSU

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego,
 • posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook.com,
 • przestrzegające regulaminu Facebook.com, znajdującego się pod adresem http://facebook.com/legal/terms/.
 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik oświadcza, że:
 • zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 • Wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu;
 • zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
 • ma świadomość przetwarzania jego danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
 • zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z Konkursem.
 1. Liczba zgłoszeń każdego użytkownika jest podawana każdorazowo na fanpage-u https://www.facebook.com/pmpolcar.
 2. Etapy przebiegu Konkursu są podawane w treści postu konkursowego na fanpage-u https://www.facebook.com/pmpolcar.

 

NAGRODY

 1. Lista nagród w Konkursie jest podawana w treści postu konkursowego na fanpage-u https://www.facebook.com/pmpolcar i obejmuje 5 podwójnych biletów uprawniających do jednorazowego wstępu na teren wydarzenia Truck Grand Prix of Poland na Torze Poznań w jeden z dwóch dni sobota 24.06.2023 r. lub niedziela 25.06.2023 r.
 2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 3. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora, którzy w czasie trwania konkursu spełnili warunki i zadania określone każdorazowo w treści postów konkursowych na fanpage-u https://www.facebook.com/pmpolcar. Komisja w składzie:
 • Maciej Maroszek – Kierownik Działu Marketingu
 • Wojciech Marciniak – Kierownik Salonu Sprzedaży Samochodów IVECO POL-CAR
 • Monika Jasińska – Specjalista ds. Marketingu
 1. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook (komentarz pod postem lub poprzez wiadomość prywatną) nie później niż w ciągu 24 godzin od zakończenia Konkursu.
 2. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną poprzez serwis Facebook oraz podania danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej , w terminie 24 godzin od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w Konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
 3. Laureatom przysługuje wybór sposobu odbioru Nagrody, o czym zobowiązani są poinformować w wiadomości prywatnej wysłanej do Organizatora za pośrednictwem serwisu Facebook.com.

Odbiór Nagrody:

 • Mailowo – na adres podany przez laureata.
 • Osobiście – w Salonie IVECO znajdującym się w Poznaniu przy ul. Gorzysława 9, w godzinach pracy salonu sprzedaży.

Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzony przez serwis Facebook, ani z nim związany.

PRAWA AUTORSKIE I INNE

 1. Przystępując do Konkursu, Użytkownik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do zamieszczonych w Konkursach utworów: zdjęcia, obrazy lub teksty, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich..
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny.
 3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Konkursowego i Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Uczestnika w Konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres marketing@pol-car.pl
 4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu.

 

REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane drogą elektroniczną pod adres marketing@pol-car.pl, z dopiskiem „Reklamacja facebook” najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje nadesłane po tym czasie nie będą rozpatrywane.
 2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu, w terminie do 30 dni od daty wpłynięcia Reklamacji. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od Użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.
 3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji przekazane zostaną w formie elektronicznej.
 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania Nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych przez okres 2 miesięcy od zakończenia konkursu.
 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu na https://www.facebook.com/pmpolcar

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu  jest Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne POL-CAR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu prze ul. Gorzysława 9, 61-057 Poznań ( Administrator). Kontakt z Administratorem: adres e-mail: info@pol-car.pl lub nr telefonu 61 87 32 100.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, który udzieli Uczestnikom Konkursu szczegółowych informacji związanych z danymi osobowymi. Kontakt z Inspektorem: iod@pol-car.pl.

 

 1. Administrator zabezpiecza przetwarzane przez siebie dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, dotyczącymi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
 2. Dla celów przeprowadzenia Konkursu, każdorazowo od Uczestnika Konkursu będą pobierane następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego Uczestnika . Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych Uczestnika będzie brak możliwości udziału w Konkursie.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być udostępniane podmiotom współpracującym

z Organizatorem, w tym podmiotom przetwarzającym je w imieniu Organizatora, wyłącznie w celu realizacji Konkursu (np. dostawcom usług technicznych, firmom kurierskim).

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w następujących celach:
 2. a) zgłoszenia udziału i przeprowadzenia Konkursu (podstawa prawna- art. 6 ust.1 lit. f RODO) „prawnie uzasadniony interes Administratora”,
 3. b) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń podatkowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
 4. c) dochodzenia roszczeń związanych z organizacją Konkursu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 5. d) marketingowych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”.
 6. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.

W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 1. a) czas organizacji Konkursu,
 2. b) czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
 3. c) czas, po którym przedawnią się roszczenia związane z organizacją wydarzenia,
 4. d) czas do momentu wycofania zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych Uczestnika Konkursu, Uczestnikowi przysługuje:
 6. e) prawo dostępu do danych osobowych,
 7. f) prawo do sprostowania danych osobowych,
 8. g) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 9. h) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 10. i) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 11. j) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

W celu realizacji powyższych praw, Uczestnik Konkursu może przesłać stosowny wniosek w formie pisemnej na adres Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne POL-CAR Sp. z o.o. | Dział Marketingu ul. Gorzysława 9, 61-057 Poznań lub drogą elektroniczną na adres marketing@pol-car.pl