ZASADY DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW ODWIEDZAJĄCYCH STRONĘ (FANPAGE)

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne POL-CAR Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gorzysława 9 w Poznaniu  (dalej Administrator) jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z produktów i usług oferowanych przez Facebooka, którzy odwiedzają stronę Administratora, dostępną pod adresem https://www.facebook.com/pmpolcar na platformie Facebook/META (dalej jako Fanpage). Jako Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa. Kontakt z Administratorem: tel. 61 87  32 100, email: info@pol-car.pl   Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: iod@pol-car.pl.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZANE SĄ TWOJE DANE OSOBOWE?

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych (dalej jako RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy odwiedzają Fanpage:
 3. w związku z prowadzeniem Fanpage’a, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”;
 4. w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem Messengera lub innych usług oferowanych przez Facebooka (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; w sytuacji, w której w treści pytania zostały przekazane szczególne kategorie danych (np. informacje o stanie zdrowia) uznaje się, że użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie tych danych przez Administratora (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „zgoda”;
 5. Administrator ma prawo do przetwarzania:
 6. publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na Facebooku lub w Messengerze), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów
  i usług Facebooka,
 7. danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Fanpage, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca zamieszkania, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych),
 8. innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem Messengera lub innych usług Facebooka (w tym danych kontaktowych
  i danych o stanie zdrowia) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt.
 9. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika wynikają wprost z regulaminu Facebooka (https://www.facebook.com/legal/terms) oraz „Zasad dotyczących danych” (https://www.facebook.com/policy) lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym Facebook.

 

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE TWOJE DANE OSOBOWE?

 1. Administrator posługuje się danymi przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, tak że jest to:
 2. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka),
 3. czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka); wycofanie zgody nie wpływa na okres przed jej cofnięciem;
 4. okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika.

KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

 1. Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika swoim współpracownikom, kontrahentom np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów. Dane te są też dostępne dla Facebook.

JAKIE MASZ PRAWA?

 1. Użytkownik odwiedzający Fanpage ma prawo:
 2. złożyć wniosek o dostęp do danych osobowych, o sprostowanie danych osobowych, o usunięcie danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), o ograniczenie przetwarzania danych osobowych, do wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w przypadku gdy została udzielona, w dowolnym momencie i w dowolny sposób,
 3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

 

DODATKOWE INFORMACJE

 1. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów
  i usług Facebooka, którzy odwiedzają Fanpage, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) – (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 2. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Fanpage’u aktywności (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania strony, polecenie strony w poście lub komentarzu, polubienie strony lub posta, anulowanie polubienia), właściciel Fanpage’u oraz Facebook Ireland Limited
  (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) są wspólnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo w niniejszym dokumencie oraz w dokumencie „Zasady dotyczące danych”, Facebooka pod adresami: https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools oraz  https://www.facebook.com/policy.
 3. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług Facebooka o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz przysługującym ich praw ponosi Facebook (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum).